Adgang til data

For at få adgang til vores database, er der en række krav, der skal være indfriet.

Patienterstatningens data og tilknyttede journaler og andet materiale indeholder en lang række personlige oplysninger om borgere, der anmelder en sag til os. Derfor er det en betingelse fra os, at brug af data sker med en klar målsætning om forskning i skadeforebyggelse for øje eller med henblik på at udbrede kendskabet til Patienterstatningen.

Det er også afgørende, at anvendelse af data sker med respekt for patienternes ret til fortrolighed og accept, hvor dette kræves.

Endelig skal al forskning foregå i overensstemmelse med alle regler og lovgivning og have samfundsmæssig relevans.

Indfries disse betingelser, stiller vi, ud over adgang til data, også lokaler til rådighed. Og vores medarbejdere vil være behjælpelig i det omfang, der er tid til det.

Patienterstatningen ønsker, at data bliver brugt mest muligt i forhold til overstående. Derfor er vi behjælpelige med at sikre de bedste rammer for forskere, under forudsætning af, at formalia er i orden.

Det hjælper vi forskeren med

  • Det kan være vanskeligt at præcisere målet med den ønskede forskning og metoden for dataanvendelse uden først at kende til de muligheder og begrænsninger, der ligger i vores datamateriale. Derfor hjælper vi som udgangspunkt gerne med udformning af en projektbeskrivelse i samarbejde med forskeren. 

  • Forskning i vores database kan kræve at projektet anmeldes til og godkendes af Datatilsynet og Etisk Råd. Vi kan hjælpe med at vurdere, om der kræves godkendelse og i så fald med at søge godkendelse. 

  • Kræver din forskning samkøring med andre registre, er det din opgave at søge om godkendelse, men vi medvirker til at sikre, at krav om fx anonymisering/pseudonymisering opfyldes, så data kan samkøres.

  • Vi stiller lokaler og rammer til rådighed for forskere for at sikre, at data behandles i overensstemmelse med lovgivningens krav og vores data-sikkerhedsregler.

  • Vi hjælper med at sikre optimale søgninger i data, således at søgeresultater til videre bearbejdning er korrekte.

  • Vi kan i særlige tilfælde bistå med den statistiske analyse af data.
Sidst opdateret: 22-05-2019

Hvem kan få adgang?

Forskere kan få adgang til relevante data som led i videnskabeligt eller skadeforebyggende arbejde.

Skriv en ansøgning til Patienterstatningen og sendt den til vores medicinske koordinator. 

Send mail til:
Medicinsk koordinator Kim Lyngby Mikkelsen