Vores data

Nedenfor kan du læse en beskrivelse af, hvilke data vi registrerer og se en oversigt over de medicinske/juridiske koder, vi bruger.

Begrundelse for registreringen

Alle de oplysninger vi indhenter i tilknytning til en sag, bliver registreret, fordi de er nødvendige, for at vi kan behandle sagen. De eneste data, vi selv skaber, er WHO- , ATC- og Nomesco-koder. Det er koder, vi udarbejder på grundlag af oplysninger, som fremgår af det journalmaterialet, vi modtager.

Det er vores lægekonsulenter, der fastsætter disse koder. Derudover får hver sag en afgørelseskode, der refererer til KEL (Lov om klage- og erstatningsadgang), når sagen er afsluttet.

Grunden til at vi koder sagerne, er, at det er med til at sikre, at vores sagsbehandlere træffe ensartede afgørelser, og dermed også øger kvaliteten af vores sagsbehandling. Vores koder kan derudover læses som et videnskabeligt resume af en sag med overblik over:

  • Grundsygdom (WHO-koder)
  • Konkurrerende lidelse (WHO-koder)
  • Sygdommens behandling (Nomesco-, ATC-koder)
  • Komplikationens art (WHO-koder)
  • Komplikationens følger (Méngrad, erhvervsevnetab i pct., sygeperiode m.m.)

Data til forskning og skadeforebyggelse 

Den præcise kodning af sygdom, behandling og komplikationer, forløb, komplikationens følger i forholdt til livskvalitet og økonomi, hvor og hvornår skaden er sket giver et statistisk overblik, der er enestående i forskningsøjemed.

Data er yderligere knyttet sammen med dokumentation i digital form, dvs. journaler, billeddiagnostisk materiale, medicinske vurderinger, sags-resúme m.m., og danner dermed et godt grundlag for forskning.

Sidst opdateret: 08-03-2018

Finansiering

Forskere, der ønsker at anvende vores database i deres forskning, skal selv finansiere deres forskningsprojekt.

Vi kan stille kontorplads til rådighed og hjælper også gerne med udtræk og analyse af data i det omfang, vi har ressourcer til det.