Vil du søge genoptagelse?

Hvis der er sket væsentlige ændringer i din sag, kan du søge om genoptagelse.

En sag kan i følge erstatningsansvarslovens § 11 genoptages, hvis sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til, hvad der blev lagt til grund ved sagens afslutning. Det er normalt en betingelse for genoptagelse, at der er grundlag for mindst at forhøje enten méngraden eller erhvervsevnetabserstatningen.