Skader på donorer og forsøgspersoner

Får du som donor eller forsøgsperson en skade, har du efter loven bedre mulighed for at få erstatning end andre.

Det sker heldigvis sjældent, at personer kommer til skade i forbindelse med, at de for eksempel giver blod eller deltager i et forsøg.

Sker der alligevel en skade, er donorer (blod- og organdonorer) og forsøgspersoner, dækket af erstatningsordningen efter særlige lempelige regler. Det betyder blandt andet, at de ikke er omfattet af egetbidraget på 7.792 kroner (2020-niveau).

Begrundelsen for denne særstatus er, at personer bør holdes skadesløse for alle skader, når de frivilligt hjælper andre.

Forsøgspersoner

En forsøgsperson er en person, der typisk er rask, og hvor forsøget ikke indgår som led i behandlingen af en sygdom.

Ordningen dækker alle sundhedsvidenskabelige forsøg, også kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr og lægemidler.

Forsøgene skal udføres på offentlige eller private hospitaler og i den primære sundhedssektor af privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner. Det er ikke en betingelse, at forsøget udføres på hospitalets område eller i den private klinik. Det er tilstrækkeligt, at hospitalet eller den privatpraktiserende autoriserede sundhedsperson er ansvarlig for forsøget. 

Forsøg på statslige højere uddannelsesinstitutioner, fx Panuminstituttet, er omfattet.

Forsøg i private virksomheder og foreninger uden for sundhedsvæsenet er omfattet, hvis forsøget udføres under direkte ansvar af et hospital, en statslig højere uddannelsesinstitution eller en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson.

Forsøgspatienter, der deltager i forsøg som led i behandlingen af deres sygdom, får erstatning efter de almindelige regler i klage- og erstatningsloven.

Donorer

Som donor er man dækket efter samme lempelige regler. Det gælder organdonorer og bloddonorer.

Patienterstatningen behandler sager, der vedrører organdonorer, og Bloddonorerne i Danmark behandler erstatningssager vedrørende bloddonorer. 

Hvert år udføres der cirka 275.000 tapninger i Danmark. Risikoen for uheld er meget lille (0,04 %.). Når der sker skader, er der typisk tale om meget små skader, hvor symptomerne går over efter få dage.


Se også

Organdonor skadet ifm transplantation: 

Læs afgørelse 

Om bloddonorers rettigheder:

Link til Bloddonorerne i Danmarks hjemmeside