Hvem kan søge erstatning?

Du kan søge erstatning som patient, pårørende, som autoriseret sundhedsperson, der har behandlet patienten eller har opdaget skaden.

Fuldmagt

Hvis du ønsker at lade dig repræsentere af andre, kan du give fuldmagt til enhver myndig person efter eget valg. Du skal også have fuldmagt, hvis du som ægtefælle ønsker at føre sagen. 

Er du på grund af alvorlig sygdom ikke i stand til at underskrive ansøgningen, og er ansøgningen i stedet underskrevet af ægtefælle eller anden nærtstående, så behandler vi sagen alligevel.

Hent fuldmagtskema (pdf)

Udfyld fuldmagtsskema online

Hvis du vil søge erstatning på vegne af et barn, kræver det ikke fuldmagt, hvis barnet er under 15 år. Hvis der er tale om en person mellem 15 - 17 år, skal barnet give sit samtykke.

Brug af advokat

Du kan vælge at lade dig repræsentere af en advokat, men du behøver ikke en advokat, når du søger erstatning hos os. Vi dækker derfor ikke udgifterne til en advokat.

Patienterstatningsordningen bygger på, at vi er forpligtede til at skaffe alle de oplysninger, der er nødvendige for at behandle og belyse sagen fuldstændigt. 

Vi kræver i øvrigt ikke, at advokater fremviser en fuldmagt fra dig.

Efterladtes ansøgningsret

I dødsfaldssager kan de efterladte søge erstatning. Det kan dødsboet også. Kredsen af efterladte afgrænses af, om den efterladte har mulighed for at få erstatning for forsørgertab, begravelsesudgifter eller overgangsbeløb. 

Personkredsen af efterladte, der har ret til at søge erstatning, er følgende:

  1. Ægtefælle eller registreret partner 
  2. Samlever
  3. Mindreårige børn (med værgens samtykke)
  4. Personer, der blev faktisk forsørget
  5. Den, der har afholdt begravelsesudgifterne
  6. En efterladt, der er berettiget til overgangsbeløb

De kan enten selv søge erstatning eller give fuldmagt til en partsrepræsentant. Dødsboet kan ikke forhindre dem i at søge erstatning.

En eventuel erstatning for forsørgertabserstatning, begravelsesudgifter og overgangsbeløb udbetales direkte til den berettigede og indgår ikke i dødsboet.

Dødsboets ansøgningsret

Udover personer omfattet af punkt 1-6 har dødsboet ret til at søge erstatning, fordi boet har en retlig interesse i at få fastslået, om patienten blev påført en skade, som evt. udløser erstatning til boet.

En ansøgning om erstatning kan kun indgives af den, der er berettiget til at disponere på boets vegne. Den, der er berettiget til at disponere på boets vegne kan enten selv føre sagen eller give fuldmagt til en partsrepræsentant.

Videreførelse af sager ansøgt af patienten i levende live

Vi fortsætter sagsbehandlingen, selv om patienten dør, inden sagen er afsluttet. Efterladte omfattet af punkt 1-6 i afsnittet om efterladtes ret til at søge erstatning, kan indtræde som part i sagen. 

Det samme kan personer, der er berettiget til at disponere på boets vegne efter de ovennævnte dødsboskifteregler. Hvis dødsbobehandlingen er afsluttet, kan arvinger indtræde som part.


Har du brug for hjælp?

Du kan du altid ringe til os på tlf. 3312 4343.

Vi har telefontid mandag - fredag kl. 9.30 - 15.00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev