Regler om inhabilitet

Reglerne omhandler inhabilitet hos alle ansatte også lægekonsulenter. Reglerne sikrer, at en afgørelse ikke bliver påvirket af uvedkommende interesser.

Alle ansatte i Patienterstatningen, herunder lægekonsulenterne, er omfattet af forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. 

Det betyder, at ansatte og lægekonsulenter typisk vil blive regnet for at være inhabile, hvis:
  • De selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller lignende. 

  • Deres ægtefælle eller familie har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. 

  • Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som vækker tvivl om den ansattes upartiskhed.

Hvad sker der, hvis en ansat er inhabil?

Hvis en ansat er inhabil, så må han eller hun ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Særligt om lægekonsulenter og andre faglige konsulenter

Da vores lægekonsulenter typisk har størstedelen af deres arbejde i sundhedsvæsnet, så gælder der særlige regler for dem.

Lægekonsulenterne må derfor ikke vurdere sager, hvis:
  • Lægekonsulenten selv har været med til at behandle patienten i det forløb, der er årsag til erstatningssagen.

  • Behandlingen fandt sted på en sygehusafdeling, hvor lægekonsulenten enten er eller tidligere har været ledende overlæge eller haft fagligt ansvar.  

  • Behandlingen fandt sted på den sygehusafdeling eller praksis, hvor lægekonsulenten er ansat og har sin daglige gang. 

Der er til gengæld ikke tale om inhabilitet, hvis lægekonsulenten har behandlet patienten før eller efter den behandling, der muligvis har forvoldt skade på patienten.

Hvis lægekonsulenten er inhabil

I tilfælde af inhabilitet skal sagen forelægges en anden lægekonsulent eller en ekstern konsulent.

En allerede afgjort sag skal genoptages, hvis det viser sig, at en lægekonsulent har været inhabil. Det er lægekonsulenten og sagsbehandlernes ansvar at sikre, at der ikke foreligger inhabilitet. 

En lægekonsulent, der ikke er inhabil, kan altid sige nej til at vurdere en sag af personlige grunde.

Vores læge-konsulenter

Vi har over 50 konsulenter fast tilknyttet til at hjælpe vores sagsbehandlere med at vurdere sagerne.

Se liste over lægekonsulenter