Spørgsmål og svar

Vi har her samlet svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål fra patienter og pårørende.

Er det gratis at søge erstatning?

Ja, det er gratis. Men hvis du får erstatning, bliver der trukket et egetbidrag på 7.971 kr. (2021-niveau). 

Egetbidraget går ikke til Patienterstatningen, men bliver trukket fra det beløb, eksempelvis en region eller Sundhedsministeriet skal betale til dig. 

Skal jeg klage til Styrelsen for Patientklager først?

Nej. Der er forskel på en klage over en konkret sundhedsperson og erstatning for en skade. Det er derfor ikke en betingelse for, at du kan få erstatning, at du har klaget til Styrelsen for Patientklager før. Patienterstatningen behandler ikke klager.


Vi tager udelukkende stilling til, om du har fået en skade som følge af behandlingen. Herefter vurderer vi, om der efter loven er grundlag for at tildele erstatning. 

Men hvis du ønsker at klage over en konkret sundhedsperson, et hospital, en klinik eller lignende, så skal du henvende dig til Styrelsen for Patientklager eller patientkontoret i regionen.

Du kan sende din anmeldelse vedrørende erstatning direkte til os. Du behøver altså ikke først sende din anmeldelse til Styrelsen for Patientklager.

Når vi har behandlet din sag, vil du modtage vores afgørelse. Hvis du er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen, som er en del af Styrelsen for Patientklager.

Læs mere om dine klage- og ankemuligheder på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Hvorfor tildeler I ikke erstatning, når I konstaterer, at der er sket en skade?

I sjældne tilfælde ser vi eksempler på, at en patient har fået en skade, selvom behandlingen har levet op til de gældende regler på området. Hvis det er tilfældet, vurderer vi sagen efter den såkaldte specialistregel.

I Patienterstatningen skal vi efter loven se på, om læger og andre sundhedspersoner har handlet som den bedste og mest erfarne kollega ville have gjort under de samme forhold (ofte omtalt som specialistreglen).

Hvis den erfarne kollega på området ville have gjort det samme, så kan vi ikke bagefter vurdere sagen som erstatningspligtig og inddrage senere erhvervede oplysninger om patientens tilstand (vi kan altså ikke foretage en såkaldt bakspejlsbetragtning).

Det afgørende i en sådan sag er at sætte sig i lægens sted på undersøgelsestidspunktet. Herefter vil vi besvare spørgsmålet: Ville den bedste og mest erfarne kollega have handlet anderledes? Hvis svaret er ja, tildeler vi erstatning, hvis patienten er kommet til skade, og skaden kunne være undgået, hvis behandlingen var udført korrekt.

 Men hvis den bedste og mest erfarne kollega derimod ville have gjort det samme som lægen på undersøgelsestidspunktet, så kan patienten efter loven ikke få tildelt erstatning.

Kan jeg søge erstatning, når jeg er sygemeldt?

Ja. Du behøver ikke vente med at søge erstatning, til du ved, om du kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Du kan altså godt søge erstatning, mens du er sygemeldt.

Skal jeg have en advokat for at søge erstatning?

Du behøver ikke en advokat for at søge erstatning.

Vi indhenter alle relevante oplysninger for at kunne træffe afgørelsen og udregne en eventuel erstatning. Dit forløb bliver vurderet af jurister og lægefaglige specialister.

Hvis du alligevel vælger at bruge en advokat, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt selv betale advokaten.

Hvis du vælger at bruge en advokat, vil kontakt fra Patienterstatningen til dig som patient foregå via advokaten.

Hvad kan jeg søge erstatning for?

Efter lov om erstatningsansvar kan bl.a. følgende erstattes: helbredsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, varigt mén, tab af erhvervsevne, tab af forsørger og udgifter til begravelse, og man kan få et overgangsbeløb.

Læs erstatningsansvarsloven her.

Skal jeg betale skat - og hvad med renter?

Erstatningen forrentes fra forfaldstidspunktet med en årlig rente, der svarer til Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8 procent. Der skal ikke betales skat af erstatninger, bortset fra erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Der skal desuden betales skat af alle rentebeløb.

Skal jeg tegne en forsikring?

Nej. Alle, der får en skade efter sygdomsbehandling, undersøgelse eller sundhedsfaglig pleje, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang og kan derfor søge erstatning hos Patienterstatningen. Det er gratis.

Læs mere

Det er vores opgave at hjælpe patienter med at få den erstatning, som de efter loven har krav på.

Ordningen dækker skader efter behandling og lægemiddelskader.

Det er gratis at søge erstatning.

Erstatninger for behandlingsskader betales af regioner og forsikringsselskaber.

Sundheds- og Ældreministeriet betaler for lægemiddelskaderne.