Forsinket diagnose udløste ikke erstatning

20-08-2015

En kvinde anmeldte en forsinket kræftdiagnose. Vi vurderede, at man ikke kunne have stillet diagnosen tidligere og afviste sagen. Ankenævnet for Patienterstatningen vurderede, at man kunne have stillet diagnosen tidligere, men vurderede også, at det ikke ville have haft nogen betydning for forløbet eller prognosen. Kvinden var derfor ikke berettiget til erstatning.

Sagen blev indbragt for domstolene. Retslægerådet udtalte, at sygdommen allerede var spredt, da diagnosen skulle være stillet, og at det derfor ikke var sandsynligt, at en tidligere diagnosticering havde medført en anden og mindre omfattende behandling. Byretten mente på den baggrund ikke, at der var sket en skade. Landsretten udtalte, at der ikke var grundlag for at fastslå, at der var begået erstatningspådragende fejl, og at der derfor ikke var grundlag for at lempe på beviskravet. Retten stadfæstede herefter afgørelserne.

Afgørelsen er udtryk for, at der er mulighed for at lempe bevisbyrden i de tilfælde, hvor der er begået klare fejl, men kun i de tilfælde, hvor der er tvivl om årsagssammenhængen mellem behandlingen og skaden (jf. dommene U2002.1690/2H og U2009.1853 H).

Læs resumé af afgørelsen