For professionelle

Patienterstatningen modtager ca. 11.000 anmeldelser om året. Omkring hver tredje patient får anerkendt sin sag.

Som autoriseret sundhedsperson har du pligt til at informere patienten om Patienterstatningen, hvis du bliver opmærksom på en potentiel erstatningsberettigende skade.

Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af klage- og erstatningsloven.

Patienter har altså mulighed for at få erstatning, hvis de kommer til skade i forbindelse behandling og undersøgelser eller ved brugen af lægemidler.

Denne ret til erstatning er ikke baseret på, om en sundhedsperson har påtaget sig ansvaret for skaden i kraft af at have begået en fejl.

Vi beskæftiger os ikke med, om der er begået en fejl. Vi forholder os alene til om der er sket en skade, der skal erstattes. Der er altså tale om en "no fault" erstatningsordning.

Informationspligt

Sundhedspersoner har efter loven pligt til at informere patienter om Patienterstatningen, hvis de mener, at patienten har fået en behandlings- eller lægemiddelskade.

Læs temaet "Din informationspligt".

Du kan også anmelde en skade på vegne af en patient eller borger. 

Du skal dog huske at indhente samtykke, inden du gør det jf. sundhedslovens paragraf 44.