Følg en fiktiv sag

 • Indsamling af materiale

  1
  Anmeldelse modtages
  1. Anmeldelse modtages
  Når vi modtager en anmeldelser, sikrer vi os, at den indeholder de oplysninger, vi skal bruge. Vi ser også på, om sagen er forældet eller er uden for lovens dækningsområde. Hvis det er tilfældet, afviser vi sagen med det samme.
  2
  Indhenter journalmateriale
  2. Indhenter journalmateriale
  En kopi af anmeldelsen bliver sendt til behandlingsstedet. De skal nu sende journalmaterialet til os. Hvis behandlingsstedet vælger at udfylde en anmeldelse, får patienten mulighed for at komme med bemærkninger.

  Hvis patienten har været behandlet flere steder, indhenter vi også relevant materiale der fra.

  3
  Modtager materiale
  3. Modtager materialet
  Når vi har modtaget det materiale, vi skal bruge for at vurdere sagen, starter selve sagsbehandlingen. Vi skal nu se på, om der er sket en skade, og om der er grundlag for at yde erstatning.
  Behandlingsstedet finder og sender materiale
  B
  Indhenter flere oplysninger
  B. Indhenter flere journaloplysninger
  Der kan undervejs i sagsforløbet opstå behov for at indhente yderligere oplysninger. Det kan f.eks. være nødvendigt at bede patienten om gå til en speciallæge for at få skaden vurderet.
  A
  Rykker for journalmateriale
  A. Rykker for journalmaterialet
  Der går normalt 1-2 måneder, før vi modtager journalmaterialet og en eventuel anmeldelse fra behandlingsstedet eller behandlingsstederne, hvis patienten har været behandlet flere steder. Ind i mellem må vi rykke for materialet eller henvende os igen, fordi vi f.eks. mangler røntgenbilleder.
 • Vurdering

  4
  Møde mellem sagsbehandler og lægekonsulent
  4. Møde mellem sagsbehandler og lægekonsulent
  Sagerne bliver oftest vurderet på et såkaldt lægemøde. Lægen har før mødet fået journalmaterialet og en række spørgsmål fra sagsbehandleren.
  Sagsbehandleren afgør sagen

  test

  Sagsbehandleren gennemgår materialet
  C
  Indhenter flere oplysninger
  C. Indhenter flere journaloplysninger
  I forbindelse med lægemødet kan der opstå behov for at indhente yderligere oplysninger eller f.eks. en lægeerklæring. Det kan også besluttes, at skaden først kan vurderes efter patientens tilstand er stabil (stationærtilstand).
 • Afgørelse

  6
  Afgørelse om medhold til patienten
  6. Afgørelse om medhold til patienten
  Hvis skaden anerkendes er det i nogle tilfælde muligt, at beregne hele eller dele af erstatningen med det samme. Afgørelsen sendes til patienten, behandlingsstedet og til den myndighed, der skal udbetale erstatningen inden for 4 uger.

  I de fleste tilfælde er det nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra patienten og f.eks. patientens arbejdsgiver, før der kan tages endelig stilling til alle erstatningsposter.

  I første omgang modtager patienten altså typisk afgørelsen om, at skaden kan anerkendes. Herefter følger en eller flere afgørelser vedrørende erstatningsposterne.

  8
  Dokumentation modtages
  8. Dokumentation modtages
  På baggrund af de oplysninger som patienten har indsendt, kan sagsbehandleren med udgangspunkt i erstatningsansvarsloven beregne erstatningens størrelse.
  7
  Dokumentation indhentes
  7. Dokumentation indhentes
  Før erstatningen kan opgøres kan der være behov for, at vi ser dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste, virksomhedsregnskaber, kvitteringer for indkøb af medicin osv.
  5
  Afgørelse om afslag til patienten
  5. Afgørelse om afslag til patienten
  Sagen bliver afvist, hvis der efter loven ikke er grundlag for at tildele erstatning. Det kan f.eks. skyldes, at det patienten oplever som en behandlingsskade reelt skyldes forhold ved patientens sygdom og ikke selve behandlingen. En sag vil også blive afvist, hvis den samlede erstatning ikke overstiger lovens minimumsgrænse på 10.000 kr. for behandlingsskader og 3.000 kr. for lægemiddelskader.
  Erstatningen beregnes
  Patienten finder oplysninger
  D
  Evt. nyt møde mellem sagsbehandler og lægekonsulent
  D. Eventuelt nyt møde mellem lægekonsulent og sagsbehandler
  I de tilfælde hvor en lægekonsulent har bedt om yderligere oplysninger, kan der være behov for et nyt møde mellem lægekonsulenten og sagsbehandleren. I andre tilfælde kan sagen afgøres umiddelbart efter, at sagsbehandleren har modtaget de nye oplysninger
  E
  Rykker for dokumentation
  E. Rykker for dokumentation
  Der kan i nogle tilfælde være behov for rykke patienten eller andre for de ønskede oplysninger, ligesom de indsendte oplysninger kan være mangelfulde eller afføde behov for yderligere oplysninger.
 • Afslutning

  10
  Mulig anke

  10. Mulig anke
  Hvis patienten ikke er tilfreds med afgørelsen, kan den ankes til Ankenævnet for Patienterstatningen, der hører til i Styrelsen for Patientsikkerhed. Det skal ske inden 3 måneder efter afgørelsen er modtaget. Ankenævnet kan tiltræde afgørelsen eller ændre den. Ændringen kan ske til fordel for patienten, fx ved at en erstatning forhøjes eller et afslag ændres til en anerkendelse. Ankenævnet kan også beslutte, at en erstatning helt eller delvist skal tilbagebetales.

  Link til Styrelsen 

   

  9
  Erstatningsopgørelse til patienten
  9. Erstatningsopgørelse til patienten
  Erstatningsopgørelsen sendes til patienten med kopi til den myndighed, der skal udbetale erstatningen, hvilket de har 4 uger til. Det er muligt at anke afgørelsen om erstatningens størrelse.
  Mulig anke