For sundhedspersonale

Vi har her samlet de typiske spørgsmål, vi modtager fra sundhedspersoner og andre med en faglig interesse i erstatningsordningen.

Skal jeg selv tegne en forsikring?

Private sygehuse, klinikker og privatpraktiserende speciallæger skal tegne forsikring for følgende behandlinger:

  • Behandlinger, der foretages efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg
  • Behandlinger, der betales uden om det offentlige sundhedsvæsen

I øjeblikket udbyder Topdanmark og Tryg sådan en forsikring. Det er fortsat Patienterstatningen, der administrerer ordningen.

For andre autoriserede sundhedspersoner er vilkårene uændrede, og du skal ikke selv tegne en forsikring.

Hvornår skal der betales administrationsbidrag til Patienterstatningen?

Alle institutioner og sundhedspersoner, der er omfattet af Klage- og erstatningslovens § 19, skal betale bidrag til Patienterstatningen for behandling af en anmeldelse. Det følger af lovens § 33. Bidraget skal betales uanset om patienten får sin sag anerkendt eller afvist. Måden, bidraget beregnes på, fremgår af bekendtgørelse nr. 1040 af 27. august 2013 om vedtægter for Patienterstatningen. Bidraget beregnes ud fra følgende formel: Administrationsomkostninger ifølge årsregnskab divideret med antallet af anmeldelser.

Hvad mener I med privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson?

Ved autorisation forstås en statsautorisation udstedt af myndighederne.

Ved privatpraktiserende forstås (i henhold til § 8, stk.1, i bekendtgørelsen om dækningsområdet) sundhedspersoner, der på selvstændig privat basis udøver sit erhverv og i den forbindelse udbyder tjenesteydelser til patienter.

Begrebet ”privatpraktiserende” er efter en dom fra Østre Landsrets 30. juni 2014 udvidet, så privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, der fx er tilknyttet sundhedsordninger, private firmaer, sociale institutioner ved konsulentaftaler eller samarbejdsaftaler, er omfattet af dækningsområdet.

Sundhedspersoner med en egentlig ansættelsesaftale falder uden for dækningsområdet, da de ikke anses for selvstændige erhvervsdrivende. Man skal altså både være privatpraktiserende og autoriseret for at være omfattet af erstatningsordningen.

Er alle autoriserede sundhedspersoner omfattet af erstatningsordningen?

Nej. Der er ydelser fra autoriserede sundhedspersoner, der ikke er omfattet af erstatningsordningen. Det gælder fx skader forvoldt af autoriserede sundhedspersoner, der er fastansat på plejehjem, sociale institutioner, private firmaer, offentlige arbejdspladser (bortset fra sygehuse), apoteker mv. Hvis de derimod er løst tilknyttet institutionen via en konsulent- eller samarbejdsaftale (privatpraktiserende), så er de omfattet af ordningen.

 

To betingelser skal være opfyldt, for at en sundhedsperson i den primære sundhedssektor er omfattet af loven: Vedkommende skal være autoriseret, og vedkommende skal være privatpraktiserende.

Skal patienten klage til Styrelsen for Patientklager først?

Nej. Det er ikke en betingelse for, at en patient kan få erstatning, at vedkommende først har klaget til Styrelsen for Patientklager eller regionen. 

Men hvis patienten ønsker at klage over en konkret sundhedsperson eller et hospital, en klinik eller lignende, så skal de henvende sig til Styrelsen for Patientklager eller regionens patientkontor.

Vi tager udelukkende stilling til, om patienten har fået en skade som følge af behandlingen. Herefter vurderer vi, om patienten kan få erstatning. Vi rejser ikke kritik af enkelte sundhedspersoner, hospitaler eller klinikker.

En anmeldelse vedrørende erstatning kan sendes direkte til os.

Hvis patienten, regionen, den privatpraktiserende sundhedsperson mv. ikke er tilfreds med vores afgørelse, er der mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen, der er en del af Styrelsen for Patientklager.

Læs mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside